Moció per a la transparència i situació econòmica

MOCIÓ QUE PRRESENTA EL GRUP SOM MEDIONA, PER A LA TRANSPARENCIA SOBRE LA SITUACIÓ ECONÒMICA DE L’AJUNTAMENT, AMB PERSPECTIVA 2013-2023

Des del govern entrant s’ha traslladat a entitats i proveïdors la impossibilitat de fer front a pagaments compromesos sota l’argument d’haver-se trobat la sorpresa “d’un forat econòmic de 500.000 euros”, deixat per l’anterior govern.

Des del govern sortint tenim la certesa que l’Ajuntament, si vol, pot fer front a la majoria d’aquests pagaments, i que el fet de no fer-ho forma part d’una decisió política, legítima, però en cap cas una decisió amb base econòmica i per tant,

SOL.LICITEM:

1. Que s’activin de forma urgent els pagaments previstos, amb especial prioritat a proveïdors locals, talleristes i formadores. L’import global d’aquests pagaments els hem calculat en prop de 50.000€, xifra absolutament disponible en aquests moments per l’Ajuntament.

2. Es contracti un servei independent i transparent per l’anàlisi de la situació financera de l’Ajuntament amb perspectiva 2013-2023, per explicar la situació econòmica municipal i que es treballi amb el conjunt del consistori i es traslladi obertament al conjunt del veïnat, en favor de la informació veraç i contrastada.

Respecte la situació econòmica volem deixar constància de:

1er. Totes les factures aprovades pel govern anterior s’han presentat, ja sigui informativament o per aprovar, en els plens municipals, així com tots els decrets de contractació de serveis, obres, o subministres. En cap moment des del grup del PSC, mentre estava a l’oposició, no va fer arribar cap crítica, observació o contraproposta referida a les factures o compromisos assumits. I en els casos en que s’havien d’aprovar pel ple despeses concretes, a excepció d’una subvenció especifica a una entitat, en la resta de casos sempre s’ha fet per unanimitat, per tant, sorpreses, cap ni una.

2on. La situació financera de l’ajuntament s’ha explicat abastament en els plens municipals i a la revista, així com les operacions financeres aprovades amb la Diputació i els Bancs per donar-hi resposta i per tant, sorpresa, cap ni una.

3er. Entre els documents de traspàs que s’han traslladat al nou govern, hi ha una carpeta especifica, compartida presencialment, en la que es fa una foto de situació financera a data 8/06/2023, en la que s’explica amb detall la situació, així com les mesures preses i preparades per donar-hi resposta. Entre elles la disponibilitat de fins a 250.000€ per avançar pagaments compromesos però lligats a subvencions aprovades per la Generalitat i la Diputació pendents de rebre.

4rt. Preguntat al Govern actual sobre aquesta informació del “forat dels 500.000€” :

Se’ns aclareix que es tracta de factures pendents de pagar i que hi ha un percentatge al voltant del 10/15% que estan pendents o vinculades a subvencions o a altres ingressos.

Confirmem amb l’Ajuntament l’existència de subvencions aprovades, en el govern sortint, de la Generalitat i la Diputació de Barcelona, per valor de prop de 349.000€ (de la Generalitat; 100.000 del Fons de cooperació local i 32.000 per les llars d’infants, i de la Diputació una pila d’ajuts aprovats en el darrer ple del Govern anterior que sumen més de 217.000 euros: (Emergència climàtica, Educació,. Salut, Serveis socials, autonomia,…).

En resum, se’ns parla de factures amb compromís de pagament d’uns 450.000 euros, que deduïdes les subvencions pendents deixa una diferencia entre cobraments i pagaments pendents de prop 100.000 euros. Ni més, ni menys.

5è. Davant d’aquesta situació i amb independència dels diners que hi hagin als comptes corrents municipals (90.000€ a data 9/07/2023), insistim en la proposta d’utilitzar els 250.000 euros que l’anterior govern vam deixar preparats, en pòlisses de crèdit, com a eina d’avançament de les subvencions pendents de cobrar, amb la idea que un cop cobrades les subvencions, es puguin tornar a deixar a zero i no augmentar el volum de crèdit, i tot a un cost financer mínim, (operacions que són del tot habituals en l’enginyeria financera de qualsevol ajuntament).

A més, la situació financera de l’ajuntament no es pot analitzar degudament si no es té en compte l’herència rebuda, i assumida amb responsabilitat i lleialtat, i que no té res a veure amb la gestió del govern 2019-2023, però que l’ha condicionat de manera molt important:

1er- Els préstecs per import d’1,7 milions d’euros que es van contractar entre el 2012 i 2014, per fer front les despeses municipals d’aquells períodes. Al juny del 2019 encara estaven pendents de pagar 782.412 i al juny de 2023 només en quedaven 96.268 euros per liquidar.

2on- La indemnització per l’accident de Can Paixano, d’import de 600.000 euros Que vam haver de cobrir en plena pandèmia amb un préstec urgent, dels quals a juny del 2023 s’havien tornat ja, 174.994 euros. Només en aquest cas, vam posar a sobre la taula la “sorpresa” i la queixa de no haver disposat de cap tipus de reserva o d’operació financera preparada per poder poder fer-hi front, sabedors que la sentencia ja es preveia a favor de la víctima.

Això vol dir que cada any del govern 2019-2023 s’han pagat de promig 215.284 en préstecs de situacions heretades. Cada any.

3er- Si a més tenim en compte el no cobrament per part de l’ajuntament al llarg del 1er trimestre del 2023 de 148.000 euros del IBI, que s’han hagut d’utilitzar per tornar plusvàlues obtingudes entre el 2016 i 2017, per raó d’una sentencia del tribunal constitucional que anul·lava aquest impost.

Aquest conjunt d’herències, alienes completament a la gestió del govern municipal del període 2019-2023, sumen 1,5 milions d’euros que es van assumir i gestionar amb lleialtat als anteriors governs, sense parlar en cap moment de forats, incompetències o mala gestió. Conscients que en tots els casos es va gestionar de la millor manera possible en cada moment. Això és transparència i alhora lleialtat de govern.