Moció per al reconeixement públic del dol perinatal, gestacional i neonatal

La pèrdua perinatal, gestacional o neonatal és una realitat encara sovint molt invisibilitzada socialment i que pateixen
moltes famílies en silenci. Segons les dades, l’any 2019 van morir 157 menors d’un any, dels quals 34 abans de les
primeres 24h i 96 entre el dia 1 i els 28 dies.

Es considera mort gestacional, perinatal i neonatal les pèrdues que es donen durant l’embaràs o en el moment al
voltant del naixement. És a dir, pèrdues durant la gestació, ja sigui en les primeres setmanes d’embaràs, o en
gestacions a partir de les 28 setmanes (considerades morts fetals tardanes), durant el naixement, o les morts dels
nounats fins als 28 dies de vida.

La mort d’una gestant o infant recent nascut segueix sent un tema tabú en la nostra societat, silenciat i minimitzat, fet
que provoca que sovint les famílies que pateixen una pèrdua d’aquestes característiques es trobin soles a l’hora
d’afrontar aquest dolor.

Ha estat gràcies al trencament del silenci de moltes mares, de moltes famílies i d’entitats, que aquest dol perinatal, o
“dol no reconegut” poc a poc disposa de més visibilitat, reconeixement social i també mèdic davant les pèrdues d’un
fill. Avui hi ha moltes professionals més preparades que acompanyen les famílies en tot moment, existeixen grups de
suport per famílies que han passat pel mateix procés, i fins i tot el Departament de Salut va publicar una guia el 2016
sobre aquest tema. I també són diverses les entitats que treballen des d’arreu del territori per visibilitzar aquest fet i
acompanyar les famílies.

També són cada vegada més nombrosos els ajuntaments del nostre país que, compromesos amb el fet, treballen per
dotar el municipi d’un espai de reconeixement per les pèrdues perinatals, gestacionals i neonatals per fer extensiu
aquest reconeixement social i per facilitar un espai de culte comú per totes les famílies. Es tracta de crear un espai
col·lectiu específic per facilitar el dol i l’acompanyament de les famílies que pateixen la pèrdua del fill o filla durant
l’embaràs o després del part. Fins i tot alguns ajuntaments realitzen activitats conjuntes en memòria un cop l’any i
possibiliten que les famílies que així ho desitgin, puguin realitzar un enterrament individual.

Per aquest motiu, considerem prioritari promoure accions al nostre municipi com un espai de reconeixement i
acompanyament per les famílies que han tingut pèrdues d’éssers estimats en aquestes condicions, i visibilitzar així el
dol perinatal, gestacional i neonatal, donant-li la importància que es mereix.

Per tots aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana-AM de Subirats proposa l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.– L’Ajuntament de Mediona es posa al costat de les famílies que han tingut la pèrdua d’un ésser estimat en
mort perinatal, gestacional o neonatal, i les vol acompanyar en el seu dol.

SEGON.– Per fer efectiu aquest reconeixement, l’Ajuntament dotarà el municipi d’un espai de suport i confort per a
aquelles persones que han patit una pèrdua perinatal, gestacional o neonatal en forma d’espai físic al cementeri
municipal i suport i acompanyament psicològic.

TERCER.– Que l’Ajuntament es compromet a donar a conèixer l’existència del mateix, i fer difusió, a través dels seus
mitjans de comunicació, de la creació d’aquest espai de dol.

QUART.– Donar suport a les associacions destinades a acompanyar en el dol perinatal, gestacional o neonatal que
puguin sorgir al municipi, i també donar suport i acompanyament als progenitors que es trobin en aquestes situacions.

CINQUÈ.– Expressar el compromís de l’Ajuntament en realitzar una cerimònia anual en record d’aquests infants, en el
marc del Dia Mundial de la mort gestacional i neonatal, el 15 d’octubre, i realitzar campanyes de sensibilització al
voltant d’aquest tema per visibilitzar i donar suport públic a les famílies de les víctimes.

SISÈ.– Facilitar la baixa i flexibilitzar la jornada laboral als treballadors i treballadores de l’ajuntament que visquin
aquest procés.